ورود. 💔 ⛔

@raze.h77

🌸💖💝خداياشکرت🌸💖💝 💍mariied💍


 • 2 days ago
  9311
 • 3 days ago
  ...تنهايمودوست دارم....
  10617
 • 5 days ago
  تنها باش! که تنهاخودت! میتوانی خودرادوست بداری نه ديگرى،،،
  1199
 • 5 days ago
  یه روزاروموخوب--
  988
 • 9 days ago
  حرفی ندارم😖
  10913
 • 11 days ago
  سال جديد""کنارش خوش بخت بشی همین😖
  10416
 • 18 days ago
  مثل سيگارشده ام..تنهای همه راپرميکنم..امادرتنهاى خودميسوزم...
  14214
 • 28 days ago
  14222
 • 29 days ago
  💕واسه همیشه گذاشتمش کنار💕
  1297
 • 29 days ago
  از خواب برگشتم به تنهاى...تنهايموباهيچ چیز عوض نمیکنم...
  1238
 • about 1 month ago
  کاش همه زندگی آدم به یه لبخندبستگى داشت..یه لبخنده دروغى..
  1408
 • about 1 month ago
  تخت خواب بادى با ارتفاع 56سانت و طول 2مترازجنس مخمل باپمپ برقى اينتکس
  1003